Výběrové dotační řízení ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021 vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury

Projekty mohou být zaměřeny na:

a) umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny),

b) kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,

c) studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic,

d) multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie),

e) ediční činnost (neperiodické publikace),

f) dokumentace národnostní kultury.

Na sportovní činnost, letní tábory, zájmové aktivity spojené se školou, např. kroužky, práce na počítači, jazykové kurzy apod., nelze požadovat státní dotaci od Ministerstva kultury, nýbrž od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo kultury nepodporuje první ročníky festivalů a přehlídek. Předmětem podpory v tomto řízení není rovněž účast zahraničních účinkujících na akcích a filmová tvorba.

Projekty musí být zaměřeny na dlouhodobější činnost, nikoli jen na jednorázové akce. Přednost mají projekty, které jsou určeny třetím osobám. Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Finanční prostředky jsou určeny především na podporu nově se rozbíhajících projektů. Projektem se pro účely žádosti rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních činností k dosažení stanovených cílů.

Vzhledem k samostatnému vyhlášení výběrového dotačního řízení Kulturní aktivity -odborem umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů, odborem médií a audiovize, samostatným oddělením církví a náboženských společností, samostatným oddělením muzeí a samostatným oddělením ochrany kulturních statků MK, i k dalším výběrovým dotačním řízením odboru regionální a národnostní kultury - Podpora integrace příslušníků romské menšiny, Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postiženým a seniorů, Podpora tradiční lidové kultury, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a Podpora regionálních kulturních tradic - není toto výběrové dotační řízení pro aktivity těchto zaměření určeno.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

V případě spolku předkládá projekt výhradně hlavní spolek, a to i za pobočné spolky v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu.

Přijímání žádostí

Žádosti o dotaci v roce 2023 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice přijímá ministerstvo nejpozději do 23. září 2022, při osobním podání do 15.00 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 23. 9. 2022.

Více na https://www.mkcr.cz/podpora-kulturnich-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-v-ceske-republice-2577.html