Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Zaměření projektů:

1. tradiční česká hudebnost

2. slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů

3. neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová

4. všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některém z pořádajících spolků)

5. estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některé z pořádajících organizací)

6. kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020

7. umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci

8. odborná ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje)

Charakter projektů:

I. akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický charakter, popřípadě trvají minimálně jeden týden), akce a přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území minimálně dvou krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

II. postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory MK. Dotace může být udělena v max. výši 30 000 Kč na jednu přehlídku na základě kvantitativních kritérií (počet inscenací, těles, choreografií/artefaktů, počet lektorů a účastníků, délka trvání). Podle těchto kritérií, aktuálně ověřených, budou postupové přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do 15 000 Kč, do 25 000 Kč a do 30 000 Kč). Dotace může být použita prioritně na lektorné, porotné a pronájem prostor a techniky, případně na dopravu, cestovné a ubytování.

Seznam celostátních přehlídek s postupovým systémem 2023:

 • Loutkářská Chrudim - celostátní přehlídka loutkářských souborů, Chrudim
 • Dětská scéna - celostátní přehlídka dětského divadla a celostátní přehlídka dětských recitátorů, Svitavy
 • Tanec, tanec… - celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Jablonec nad Nisou
 • Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Holešov
 • Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, Jihlava          
 • Šrámkův Písek/ Divadelní Šumperk - celostátní přehlídka experimentujícího divadla
 • Wolkrův Prostějov - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, Prostějov
 • Divadelní Piknik Volyně - celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
 • Popelka Rakovník - celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
 • České vize - celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby, Ústí nad Orlicí
 • Kutná Hora - celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
 • Mladá scéna - celostátní přehlídka studentských divadelních souborů, Ústí nad Orlicí
 • MEZZOCHORI - celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, Hradec Králové
 • Krakonošův divadelní podzim - přehlídka venkovských souborů, Vysoké nad Jizerou

Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Výběrové dotační řízení není určeno na podporu prvního ročníku akcí - ustanovení neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

Předkládání žádostí vícero subjekty na jeden projekt či jeho části není dovoleno.

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty. Každý projekt se předkládá jako samostatná žádost předepsaným způsobem a se všemi povinnými přílohami.

V případě spolku předkládá projekt výhradně nejvyšší – ústřední – orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní osobnost a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu.

Přijímání žádostí

Žádosti o dotaci v roce 2023 v tomto výběrovém dotačním řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 30. září 2022, při osobním podání do 14.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 9. 2022. O konzultace k projektům je možno požádat do 23. 9. 2022.

Více na https://www.mkcr.cz/podpora-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2574.html