Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení: obce a města, fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

V tomto dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté

a) s významnými výročími měst a obcí,

b) s významnými výročími kulturně-historických událostí,

c) s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 200., 300. výročí atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350. výročí atp. Při výběrovém dotačním řízení jsou upřednostňovány projekty s jednoznačným přínosem pro oslavy či připomínky předmětných výročí. V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými a trvalými výstupy, např. s vydáním výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města.

Výběrové dotační řízení není určeno pro státní příspěvkové organizace zřizované MK a pro subjekty spravující sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy. Subjektům spravujícím sbírky zapsané v CES je určen specifický, níže uvedený dotační program samostatného oddělení ochrany kulturních statků MK.

Dotace není určena na:

  • akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol či jiných staveb,
  • akce k výročí válečných událostí, bitev (rekonstrukce válečných soubojů apod.), k oživení technických památek (např. zvláštní jízdy historických vlaků), k výročí sborů dobrovolných hasičů atp.,
  • realizaci prvních ročníků přehlídek a festivalů,
  • akcí komerčního charakteru,
  • zajišťování běžné činnosti organizací.

Vzhledem k vyhlášení dotačního výběrového řízení Kulturní aktivity – Podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) samostatným oddělením ochrany kulturních statků MK, které je mj. zaměřeno na podporu zajištění důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi, nebudou v tomto programu podporovány projekty spadající do výše uvedeného dotačního programu, včetně projektů subjektů spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy). Předkládání žádostí vícero subjekty na jeden projekt či jeho části není dovoleno.

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, každý v samostatné zásilce.

Pokud je žadatelem spolek, předkládá projekt výhradně nejvyšší, ústřední orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů spojených s realizací projektu (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.).

Přijímání žádostí

Žádosti o dotaci v roce 2023 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu regionálních kulturních tradic přijímá MK následovně:

  • 1. kolo – nejpozději do 30. 9. 2022
  • 2. kolo – nejpozději do 28. 4. 2023

Při osobním podání do podatelny MK nejpozději do 14:30 hodin dne 30. 9. 2022, v případě 2. kola dne 28. 4. 2023, při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 9. 2022, v případě 2. kola s razítkem pošty s datem 28. 4. 2023.

Více na https://www.mkcr.cz/podpora-regionalnich-kulturnich-tradic-2573.html