Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit na rok 2023

Určení výběrového dotačního řízení: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

Programové tematické okruhy jsou zaměřeny na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových mimouměleckých kulturně - vzdělávacích aktivit ve volném čase a na řešení některých specifických problémů.

Zaměření projektů může být následující:

1. rozvoj a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit,

2. rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání,

3. projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání,

4. komponované kulturně – vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež), příprava k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, nomofobii, mobbingu, ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS – primární prevence,

5. kulturně – vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.

Na sportovní činnost, letní tábory, zájmové aktivity spojené se školou, např. kroužky, práce na počítači, jazykové kurzy apod., nelze požadovat státní dotaci na Ministerstvu kultury, nýbrž od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Do tohoto výběrového dotačního řízení nepatří vzdělávací aktivity, které směřují k výchově v uměleckých aktivitách (neprofesionální umělecké aktivity), např. činnost pěveckých, hudebních, divadelních a tanečních souborů, nepřísluší sem ani výhradně sociální problematika a arteterapeutické směry obdobně, jako příprava a vzdělávání vedoucích dětských a juniorských kolektivů. Projekty stavějící na principech muzejní pedagogiky lze podpořit pouze tehdy, jsou-li postaveny mimo rámec školního vzdělávání v souladu se zaměřením dotačního programu.

Předpokládá se zaměření projektů především na dlouhodobější činnost, nikoli jen na jednorázové akce. Přednost mají projekty, které jsou určeny třetím osobám. Ministerstvo kultury nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Finanční prostředky jsou určeny především na podporu nově se rozbíhajících projektů. Projektem se pro účely žádosti rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních činností k dosažení stanovených cílů.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

V případě spolku předkládá projekt výhradně hlavní spolek, a to i za pobočné spolky v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu.

Přijímání žádostí

Žádosti do výběrového dotačního řízení v programu na podporu rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit, přijímá ministerstvo prostřednictvím své datové schránky ID 8spaaur nejpozději do 30. září 2022 do 24:00, při osobním podání do podatelny MK do 14:30 hod., při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 09. 2022.

Více informací k podání žádostí na https://www.mkcr.cz/podpora-rozvoje-zajmovych-kulturnich-mimoumeleckych-aktivit-2572.html