Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných MK

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

1. amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského

2. taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru

3. dechové, symfonické a komorní orchestry

4. dětské a dospělé folklorní soubory

5. dětské a dospělé pěvecké sbory

Charakter projektů:

Účast těles na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu činnosti tělesa dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění. Přednost mají evropské a světové festivaly a dále akce pořádané mezinárodními nevládními organizacemi (AITA/IATA – CISM – CIOFF – IFCM apod.). Do výběrového dotačního řízení budou zařazeny pouze ty soubory, skupiny apod., které mají v současné době vysokou uměleckou úroveň a zúčastňují se s úspěchem celostátních přehlídek a festivalů v ČR.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele).

Žadatel může předložit pouze jeden projekt, a to jen v jediném ze dvou vyhlášených kol pro příjem žádostí o poskytnutí dotace.

V případě spolku předkládá projekt výhradně nejvyšší – ústřední – orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní osobnost a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu.

Předkládání žádostí vícero subjekty na jeden projekt či jeho části není dovoleno.

Soubor vyjíždějící do zahraničí musí doložit svou uměleckou úroveň, např. účastí na celostátních přehlídkách, resp. festivalech, a to přinejmenším v některém z posledních tří ročníků, stanoviskem odborného pracoviště NIPOS – Artama nebo Národního ústavu lidové kultury se sídlem ve Strážnici, dále úspěchy v zahraničí, veřejným vystupováním, nahrávkami apod. Žadatel vstupuje do jednání se zahraničním partnerem samostatně, ne prostřednictvím zprostředkovatele či agentury, a na zahraniční akci musí vystupovat svým jménem.

Skupina seminaristů musí podrobně popsat koncepci mezinárodní dílny a způsob výběru na ni, jak v ČR, tak v zahraničí.

Přijímání žádostí

  • 1. kolo -  30. 9. 2022
  • 2. kolo -  28. 4. 2023

Žádosti o dotaci v roce 2023 přijímá ministerstvo nejpozději v den uzávěrky, při osobním podání do 14.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 9. 2022, pro 2. kolo s razítkem pošty s datem 28. 4. 2023.

Více na https://www.mkcr.cz/podpora-zahranicnich-kontaktu-v-oblasti-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-2879.html