Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

Ministerstvo Vnitra vyhlásilo výzvu na podporů projektů, které jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika
pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty. Investičními projekty se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, v rozsahu:
a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
b) zabezpečovací soubory,
c) vyhodnocovací soubory,
d) mříže,
e) osvětlení rizikových míst,
f) oplocení rizikových míst,
g) software pro bezpečnostní a preventivní účely,
h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,
i) sportovní hřiště a plácky.
Projekty, které nelze podřadit pod předchozí větu, jsou projekty neinvestiční.

Dotaci nelze poskytnout na:
a) projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školskýchzařízeních (tyto projekty jsou zajišťovány v rámci dotačních titulů Ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy),
b) projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,
c) projekty na ochranu měkkých cílů, pro které jsou na r. 2020 vyhlášeny samostatnédotační tituly/výzvy,
d) platy nebo fakturované personální služby, kde však výjimku tvoří:
- projekty z oblasti sociální prevence, na které nemůže dodavatel projektu čerpatfinanční prostředky z jiných dotačních titulů a na projekt Asistent prevencekriminality (dále jen „APK“) realizovaný dle doporučení MV,
- fakturované personální služby a ostatní platby za provedenou práci (dále jen„OPPP“) formou dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohodyo pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) na dobu určitou (po dobu plnění projektu) nutnou k vlastní realizaci projektu9, mimo odměny pracovníků obecních a městských úřadů realizujících víkendové a pobytové akce a výlety pro děti,
f) provozní náklady (nájemné, energie, vodné a stočné, provoz telefonů, kancelářské potřeby, PHM apod.); výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných případech,
g) nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem, a vybavení nesloužící k preventivním účelům (např. zbraně či donucovací prostředky ve smyslu § 52 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, anebo donucovací prostředky ve smyslu § 18 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů),
h) nákup osobních alarmů,
i) pojištění majetku a osob; netýká se projektu Bezpečnostní dobrovolník,
j) motivační odměny vyplácené v penězích nebo poukázkách,
k) nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing,
l) financování podnikatelských a výdělečných aktivit,
m) úhradu cest a stáží do zahraničí,
n) pohoštění a dary,
o) věcné ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500 Kč za jednu cenu určenou pro jednu osobu,
p) provoz, OPPP a vybavení fungujících a zavedených nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů apod. s výjimkou podpory zahájení činnosti takovéhoto zařízení, případně ve zvlášť odůvodněných případech,
q) kamery a kamerové systémy uvnitř budov a objektů či mimo veřejné prostory; výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných případech uvnitř obytných budov  a bytových domů v majetku obce pro kamery a kamerové systémy umístěné ve společných prostorech (nikoliv v bytech) v rámci MKDS,
r) workoutové, parkurové či posilovací prvky pro vybavení hřišť, lanová centra či lezecké stěny, skateparky, dětská hřiště a hrací prvky pro předškolní mládež.
DSO nelze dotaci poskytnout na platy zaměstnanců jednotlivých obcí v rámci jakéhokoliv projektu (včetně APK a Domovníka-preventisty).

Žádosti lze podávat do 15. února 2020. Více informací naleznete na stránce: https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2020.aspx