Výzva 2/2017 SFŽP - Inovativní a demonstrační projekty

Výše podpory: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 200 tis. Kč; maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 mil. Kč; maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny Výzvy: Projektové fiše je možné podat v období od 13. 2. 2017 do 30. 6.2017.

Podporované aktivity:

  • Voda:

o  Přirozené zadržování vody a její využití;
o  Řízená infiltrace povrchových vod do vod podzemních;
o  Snižování rizik povodní a sucha;
o  Integrované hospodaření s živinami;
o  Obnova  přirozené  morfologie  řek,  jezer  nebo  opětovné  vytvoření  souvisejících stanovišť;
o  Úspory vody (využití srážkových, recyklovaných či regenerovaných vod);
o  Technologické  systémy  výroby  pitné  vody  a  čistění  odpadních  vod  (membránové technologie, dezinfekce bez použití UV záření, nízkoenergetické provzdušňování…);
o  Poskytování vodohospodářských služeb ve venkovských oblastech.

  • Kvalita ovzduší:

o Energetické projekty se zaměřením na kvalitu ovzduší a snížení emisí pevných částic v kritických místech a citlivých oblastech SPÚR (tzv. specifické oblasti);
o  Energetické využití biomasy a kalů městských ČOV;
o  Inovativní  projekty  z oblasti  mobility  (využití  vodíkových  technologií,  využití biomethanu v dopravě…);
o  Snížení emisí čpavku a částic ze zemědělství;
o  Inovativní techniky prevence znečištění a snižování emisí;
o  Zavádění  integrované  a  komplexní  politiky  udržitelného  sídelního  plánování  a projektování měst;
o  Optimalizace  dopravy  (snížení  požadavků  na  transport  materiálu/zboží,  využití lokálních  zdrojů,  využití  moderních  technologií  a  preference  šetrných  dopravních prostředků…);
o  Bezemisní vytápění.

  • Odpady:

o  Nové metody v nakládání a využití odpadů či předcházení vzniku odpadu (potravinový odpad, stavební a demoliční a těžební odpad, odpad s obsahem kritických surovin…);

o  Inovativní metody sběru odpadu.

  • Energetické úspory a chytrá řešení v energetice

o  Návrh budov s aktivní energetickou bilancí vč. systému řízení;
o  Distribuovaná výroba energie z obnovitelných zdrojů na lokální úrovni;
o  Chytré sítě (Smart grids) včetně inteligentního měření a řízení spotřeby;
o  Lokální sítě (Micro grids) – distribuční sítě malého rozsahu;
o  Sezónní ukládání energie (možnost krátkodobého i dlouhodobého uskladnění energie a její následné využití).

Více informací k výzvě získáte na stránce: http://www.mzp.cz/cz/inovativni_demonstracni_projekty_vyzva