Výzva 2/2020 Můj klub 2021 pro sportovní organizace v obcích

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu Můj klub 2021. Dotace je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné či tělocvičné jednoty zaměřené na pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, které tuto činnost provozují déle než 2 roky, jsou právní formou spolkem, pobočným spolkem nebo ústavem a mají stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok. 
Účelem Výzvy je podpora činnosti SK/TJ v oblasti: sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujícíchsportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Příjem žádostí potrvá od 15. 10. 2020 od 12:00 hodin do 9. 11. 2020 do 11:59 hodin. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených vžádosti.

Z dotace poskytnuté v rámci této Výzvy lze hradit pouze náklady definované výzvou vztahující se k období od1.ledna 2021 do 31. prosince 2021s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31.ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí splněním účelu Výzvy.

Způsobilé náklady, které lze hradit zdotace, jsou:

a)náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, dle zakladatelského dokumentu, související s plněním účelu Výzvy;

b)osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu podílejících se na aktivitách souvisejícíchsplněním účelu Výzvy, do maximální výše 50 tis. Kč na osobua měsíc. Z dotace lze hradit i související povinné zákonné odvody zaměstnavatele, které nejsou do výše limitu (50 tis. Kč) zahrnuty. Limit 50 tis. Kčje platný jak pro výkon práce v pracovním poměru, tak i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP aDPČ), hodinová sazba dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však nesmí překročit 300Kč / hodina. Limit 50 tis. Kč na osobu a měsíc se vztahuje kúvazku1,0a více a platí i pro kombinaci pracovního poměru a DPP / DPČ. Má-li zaměstnanec kratší úvazek než 1,0, limit 50 tis. Kč se mu poměrně krátí;

c)náklady natrenérské služby, zdravotní služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby psychodiagnostikya služby technického a servisního zabezpečení, související s plněním účelu Výzvy; jedná-li se o osobní výkon služeb platí limit do maximální výše 50tis. Kč na osobu a měsíc;

d)náklady na další služby a na spotřební materiál související s plněním účelu Výzvy;

e)nájemné prostor a zařízení související s plněním účelu Výzvy;

f)standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálusouvisející splněním účelu Výzvy;

g)cestovné, startovné a náklady na dopravusouvisející s plněním účelu Výzvy;

h)náklady na ubytováníastravování související s plněním účelu Výzvy;

i)vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícíms plněním účelu Výzvy, jehož ocenění jenižší/rovno 40 tis. Kč;

j)vybavení drobným nehmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění jenižší/rovno 60 tis. Kč;

k)ostatní náklady vztahující se k aktivitám prokazatelně souvisejícím s plněním účelu Výzvy, pokud nejsou uvedeny v nezpůsobilých nákladech u Výzvy.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle kategorií uvedenených ve výzvě.

Bližší informace jsou uvedeny na stránce: https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/