Výzva 53 - OPŽP - Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000

Podání žádosti do: 31.03.2017

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Cílem je: Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich OP) a lokality soustavy Natura 2000 (území národního významu).

Podporované aktivity:

  • péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.),
  • péče o lesní společenstva,
  • péče o vodní prvky a mokřadní biotopy,
  • péče o dřeviny mimo les,
  • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,
  • likvidace invazních a expanzivních druhů,
  • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
  • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, naučné stezky apod.),
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.

Více informací na stránce: http://www.opzp.cz/vyzvy/53-vyzva/dokumenty