Výzva 55 - OPŽP - posílení přirozených funkcí krajiny

Podání žádosti do: 31.03.2017

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Podporované aktivity:

  • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Více informací na stránce: http://www.opzp.cz/vyzvy/55-vyzva/dokumenty