Výzva 56 - OPŽP - Sídelní zeleň

Podání žádosti do: 31.03.2017

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

příklady:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Více informací na stránce: http://www.opzp.cz/vyzvy/56-vyzva/dokumenty