Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

Od: 15.3.2021 do 31.5.2021 bude probíhat příjem žádostí na přípravu, koordinaci a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 1,5 mil. Kč. Maximální míra podpory: 70 % z celkových způsobilých výdajů. 

Na co můžete dotaci získat

  1. Pořádání odborných konferencí
  2. Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy (i ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací).
  3. Tvorba a distribuce tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik EVVO.
  4. Spolupráce s vysokými školami (podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol).
  5. Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.

Více informací získáte na stránce: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=88.