Výzva č. 14 Územní studie krajiny

Cílem je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině.

Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny budou moci zároveň čerpat 10% dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování.

Studie pomohou zmapovat aktuální rizika v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovodňovou ochranu, ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany proti erozi. Tyto a další výstupy, které územní studie přinesou, navíc mohou obce použít pro snadnější zdůvodnění čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

Územní studie krajiny musí být pořízena v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí z letošního února 2016 pod názvem - „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností". Podmínkou pro poskytnutí podpory je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci specifického cíle 3.3. Integrovaného regionální operačního programu.

O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností až do konce roku 2019 nebo do vyčerpání vyhrazených 35 milionů korun.

Více informací naleznete na stránce: https://www.sfzp.cz/clanek/801/3151/vyzva-c-14-2016-uzemni-studie-krajiny/