Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje úplně novou výzvu na podporu informačních a osvětových kampaní, které se zaměří na ochranu ovzduší, klimatu nebo předcházení vzniku odpadů a současně přispějí k zapojení ochrany přírody a životního prostředí do běžného života lidí.

Na co můžete dotaci získat

Na realizaci osvětových kampaní, informačních projektů, motivačních soutěží a jiných osvětových aktivit, které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost v rámci celé České republiky do ochrany životního prostředí. Projekty musí být zaměřeny na jedno z těchto témat:

Čisté ovzduší

  • Jak topit úsporně a ekologicky
  • Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

Ochrana klimatu

  • Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu
  • Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

Nakládání s odpady

  • Podpora a propagace bezobalového nakupování
  • Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retail a gastro

Výše příspěvku

  • 2 – 5 mil. Kč
  • Až 85 % z celkových způsobilých výdajů

Zahájení příjmu projektových námětů: 2. 9. 2019
Ukončení příjmu projektových námětů: 30. 9. 2019

Více informací získáte na stránce: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=71