Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

Ministerstva životního prostředí připravilo nový dotační titul. od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody.

Na co můžete dotaci získat

  • 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
  • 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
  • 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D

Výše příspěvku

  • Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace
  • Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Oprávněný příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022

Veškeré podrobné informace k výzvě jsou uveřejněny na stránce: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83