Výzva č. 40 OPŽP - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika - prevence

OPŽP vyhlásí dne 01.09.2016 výzvu č. 40. Výzva je zaměřena na Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů. 

Podporované aktivity:

  • předcházení vzniku komunálních odpadů
Příklady podporovaných projektů:
  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.
  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.
  • Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu.
  • Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku.

Více informací se dozvíte na stránkách OPŽP: http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva