Výzva č. 41 OPŽP - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika - využití

OPŽP vyhlásí dne 01.09.2016 výzvu č. 41. Výzva je zaměřena na Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Příklady podporovaných projektů
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
 • Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
 • Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic
 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

Více informací se dozvíte na stránkách http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva