Výzva č. 7 /2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

Pozor, už jen několik dní lze žádat na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • 6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova.
  • 6. 1. B - Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO.
  • 6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví.

Oprávnění příjemci podpory: Územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat do 30. 7. 2016. Více informací se dozvíte na ve výzvě: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/17093-vyzva_c_7_2016.pdf