Výzva č. 7 - SFŽP - MA21 a pak pro klima a energii

Žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 29. 9. 2017.

Maximální  výše  podpory  na  jeden  projekt  činí  80  %  z celkových způsobilých výdajů. V případě podporované aktivity 5. 1. A  je výše podpory na jeden projekt min. 300 tis. Kč a max. 1 mil. Kč. V případě podporované aktivity 5. 1. B je výše podpory na  jeden projekt min. 250 tis. Kč a max. 1,5 mil. Kč.

Popis podporovaných aktivit:

  • 5. 1. A – Rozvoj místní Agendy 21 – (dále jen „MA21“) - Expertní spolupráce, Informační, participační a vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji v dílčích oblastech životní prostředí, udržitelná výroba a spotřeba a doprava; Sdílení dobré praxe;
  • 5. 1. B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (dále jen „Pakt starostů a primátorů“) - zpracování  Akčního  plánu  pro  udržitelnou  energii  a  klima; organizace Místních dnů pro energii

Více informací získáte na stránce:https://www.sfzp.cz/sekce/882/k-vyzve-7-2017/