Výzva č. 85 OPŽP - odpady

Podání žádosti od: 03.04.2017; podání žádosti do: 02.01.2019.

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů

  • systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu,
  • budování a modernizace sběrných dvorů,
  • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
  • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH)

Více informací získáte na stránce: http://www.opzp.cz/vyzvy/85-vyzva/dokumenty