Výzva - Environmentální vzdělávání a výchova

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu č. 7 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

Oprávnění příjemci:

Územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Podporované aktivity:

6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova.

6. 1. B - Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO.

6. 1. D -Interpretace přírodního dědictví.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat do 30. 7. 2016. Více informací získáte na stránkách Státního fondu životního prostředí.