Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

MZe připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

Podporovány budou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, inovací, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou. Podporované subjekty budou vybrány výběrovou Komisí pro výběr Demonstračních farem. Dotace bude poskytována k výsledku hospodaření do výše 1mil. Kč na žadatele (tj. Demonstrační farmu).

Zájemce o zařazení do systému Demonstračních farem a podporu demonstračních činností zvolí jeden ze tří záměrů, pro který zpracuje v rámci navrhovaného projektu plán činnosti. V roce 2017 budou podporovány následující záměry:

a) Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy

b) Technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v souladu s DZES

c) Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

Základní kritéria pro zařazení subjektu do hodnocení výběrovou komisí:

Statut „Demonstrační farma“ získají pouze subjekty, které budou splňovat základní požadavky, které jsou společné pro všechny záměry:

1.     Subjekt hospodaří v oblastech ohrožených erozí, tzn. podíl erozně ohrožené plochy orné půdy uživatele je větší než průměrné zastoupení erozně ohrožených ploch v ČR dle aktuálního stavu DZES (10,52% plochy DPB s kulturou R) nebo pro záměr c) doloží kladnou bilanci organické hmoty v půdě.

2.     Prokáže plnění standardů DZES tím, že v posledních třech letech u něho nebylo zjištěno porušení.

3.     Prokáže, že nedošlo k opakované erozní události (dle platné metodiky Monitoringu eroze).

Požadavky platné pro záměry a) a b)

4.     Podíl erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) v osevním postupu je větší než 10 %.

5.     Používání obecných půdoochranných technologií nebo některé z vyjmenovaných specifických půdoochranných technologií (přerušovací pásy (P), setí/sázení po vrstevnici (V), podrývání (R), pěstování luskoobilných směsí (LOS), důlkování (D) a hrázkování (H), pásové zpracování půdy (strip-till - ST).

Požadavky platné pro záměry c)

6.     Subjekt hospodaří s kladnou bilancí organické hmoty (posuzovány budou osevy 2016 vykázané v jednotné žádosti), bilance bude hodnocena dle formuláře v MS Excel, dostupném na adrese http://www.nitrat.cz/bilance-zivin-v-podniku.html (kontakt pro konzultaci: Ing. Jan Klír, CSc., klir@vurv.cz, tel. 233 022 383, 603 520 684).

Termín pro podání projektů je: 26. 2. 2017

Podrobné informace naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html

Případně si můžete stáhnout pravidla pod následujícím odkazem: