Výzva k předkládání projektových záměrů - ENERG ETS

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvy k předkládání projektových změrů se zaměřením na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS. Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Podporovaná opatření

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • realizace vodíkových aplikací,
  • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Kdo může předložit projektový záměr: Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

Výše příspěvku - bez finančního omezení.

Termíny:  Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020, Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Více informací na stránce: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=6