Výzva k předkládání projektových záměrů - HEAT

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvy k předkládání projektových změrů se zaměřením na změnu palivové základny zdrojů primárně určených pro zásobování tepelnou energií a vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie. Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Podporovaná opatření

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

  • obnovitelné zdroje energie,

  • energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal),

  • zemní plyn,

  • elektrickou energii (elektrokotel),

  • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

V rámci projektů může být podpořeno zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

Kdo může předložit projektový záměr: Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše příspěvku: Bez finančního omezení.

Termíny: Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020, Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Více informací na stránce: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=4