Výzva MF - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcíí do 3000 obyvatel

Ministerstvo financí vyhlásilo dotační výzvu jejíž cílem je podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

 Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci Ministerstva školství).

Žadatelé o dotaci jsou obce do 3 000 obyvatel. Maximální dotace na akci je 20 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace:10 % z celkových nákladů akce.

Termín ukončení lhůty pro předložení úplné (všechny požadované údaje) a kompletní (všechnypožadované přílohy) žádosti o dotaci je stanoven na 18. 4. 2021 23:59:00 hod.

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822