Výzva MZe - Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Od 1.10.2019 do 15.1.2020 běží příjem žádostí o dotaci v dotačním programu Ministerstva zamědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

O dotace mohou žádat obce a svazky obcí.

 

V programu lze žádat na tyto způsobilé výdaje:

  • Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
  • Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží  za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

 

Výše dotace

Rekonstrukce, opravy a odbahnění

  • max. do 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu, včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování

Výstavby a obnovy

  • max. do 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci

 

Informace o programu a výzvě naleznete na tomto odkazu.