Výzva OPŽP 29.

Výzva je pro příjem žádostí otevřena od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Podporovaná opatření:

  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci,
  • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

 

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Podporovaná opatření:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES ,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
  • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).

 

 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Podporovaná opatření:

  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
  • zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

 

 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

Podporovaná opatření:

  • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
  • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,
  • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,
  • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
  • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

 

 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Podporovaná opatření:

  • podpora opatření zamezující vodní erozi,
  • podpora opatření zamezující větrné erozi.

Více informací se dozvíte zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/29-vyzva/dokumenty