Výzva Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technických základen sociálních služeb. Cílem této dotace je navýšení kapacit objektů sociálních služeb, jejichž kapacita je naprosto nedostatečná s ohledem na poptávku po nich. Dalším problémem je nedostatečná reakce na neustálé stárnutí obyvatel.

Dále si dává za cíl neustálou podporu procesu transformace a deinstitucionalizace soc. služeb, které jsou obecně považovány za ústavní zřízení. Dotace rovněž také podporuje nezávislý život seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím, ale i pobytovém prostředí sociálních služeb. Výzva cílí především na takové subjekty, jejichž klienti jsou zcela odkázáni na cizí pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči.

Na co je možné dotaci využít? Nákup nemovitostí včetně pozemků. Výstavba, rekonstrukce a úprava objektu, či zázemí pro poskytování sociálních služeb.

Jaké sociální služby jsou podporovány? (mimo hlavní město Prahu)

 • Odlehčovací služby (pouze v pobytové formě)
 • Denní stacionáře (v případě, že je součástí objektu, kde je rovněž pobytová služba)
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněná bydlení

Dotace je poskytována vy výši 100 %. Celková alokace je stanovena na 2,8 mld. Kč (může být i navýšena). Minimální výše dotace je 10 mil. Kč. Maximální výše dotace je 80 mil. Kč. Způsob financování je ex-post (dotace je proplacena po ukončení projektu).

Ukončit projekt je nutné do 31. 8. 2025.

Oprávnění žadatelé

 • Kraje
 • Obce, městysy, města, statutární města, městské obvody, městské části, hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky a jimi zřizované organizace
 • Příspěvkové organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl
 • Organizační složky státu (OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • Nadace a nadační fondy

Přijímání žádostí

Příjem žádostí probíhá do:

 • 1. kolo -  31. 7. 2022
 • 2. kolo - 30. 9. 2022
 • 3. kolo - 30. 11. 2022

Více na https://www.grantex.cz/grant/rozvoj-a-modernizace-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb