Výzva SFDI - Křížení komunikací

SFDI vyhlásilo výzvu na křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou. 

I. Předmět a účel podpory
Příspěvek lze poskytnout na stavební objekty, kterými místní nebo veřejně přístupná účelová komunikace kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu (zejména na lávky, mosty, podchody a podjezdy).
V souladu s financovaným účelem, pro který se poskytuje finanční příspěvek z rozpočtu SFDI podle těchto Pravidel, lze poskytnout příspěvek na:
a) výstavbu,
b) modernizaci,
c) opravu,
d) rekonstrukci.

II. Druh podpory
- 100 %, v případě opravy či modernizace místa křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty).
- 85 %, v případě výstavby místa křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty).
- 75 %, v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy).

III. Organizační zabezpečení
Žádosti lze podávat do 6. 2. 2018.

Oprávnění žadatelé:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- Správa železniční dopravní cesty.
- Vlastník nebo provozovatel regionální dráhy.
- Kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.
- Obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace.

Více informací zde.