Výzva veřejná osvětlení - bližší informace

Jedná se o výzvu č. 2 / 2017 v rámci Státního programu na podpor úspor energie na rok 2017. Žadatelem může být pouze obec a dotace je určená na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Podmínkou dotace je, že realizací investice musí být dosažena úspora energie u rekonstruované části veřejného osvětlení minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh v průměru za poslední tři roky.

Maximální výše dotace je 2 mil. Kč a maximální výše způsobilých výdajů je 50 %. Jedná se o investiční dotaci na období roku 2017 (od 1. 1. do 31. 12.).  Žádosti se  budou podávat od 1. února 2017 do 28. února 2017.

Součástí příloh žádosti musí být:

 • Energetický posudek, případně energetický audit
 • Kopie předmětné části pasportu
 • Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti
 • Projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu
 • Vyhodnocení nabídek VŘ
 • Vypořádání závazku vůči SR
 • Vztah ke zhodnocenému majetku
 • Souhlas zřizovatele s akcí
 • Doklad o právním postavení žadatele
 • Harmonogram prací
 • Popis stávajícího stavu a realizace opatření
 • Prohlášení o uplatňování odpočtu DPH

Kritéria hodnocení žádosti:

 • Podíl uspořené energie na celkové spotřebě
 • Podíl způsobilých výdajů na úsporu
 • Reálná doba návratnosti
 • Způsobilé výdaje v poměru na 1 osvětlený bod

Administraci žádostí a bližší informace má na starosti paní Ing. Jana Sedláčková z MPO – tel. 224852118 nebo email: sedlackova@mpo.cz

Veškeré informace jsou v současné době dostupné na adrese: http://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-2-2017--aktivita-1a--opatreni-ke-snizeni-energeticke-narocnosti-verejneho-osvetleni--223465/