Vzory smluv

V rámci projektu SMO s názem Odpovědný  zastupitel byly zpracovány některé vzory smluv. Jedná se například o:

 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o postoupení smlouvy
 • Dohoda o prominutí dluhu
 • Dohoda o skončení nájmu bytu
 • Dohoda o skončení nájmu bytu s dohodou o narovnání
 • Dohoda o skončení nájmu nebyt. prost. s narovnáním
 • Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Dohoda o zrušení reálného břemene
 • Dohoda o zrušení služebnosti
 • Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí
 • Nájemní smlouva - byt zvláštního určení
 • Nájemní smlouva - nájem bytu
 • Nájemní smlouva - nájem pozemku
 • Nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání
 • Odstoupení od darovací smlouvy + vrácení daru
 • Odstoupení od kupní smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy
 • Oznámení postupitele dlužníkovi o postoupení pohl.
 • Pachtovní smlouva - pozemek
 • Potvrzení o splnění dluhu - Kvitance
 • Prohlášení o nevyužití předkupního práva
 • Prohlášení o vzdání se předkupního práva
 • Příkazní smlouva
 • Směnná smlouva - směna movitých a nemovitých věcí
 • Směnná smlouva - směna movitých věcí
 • Směnná smlouva - směna nemovitých věcí
 • Smlouva darovací na movité věci
 • Smlouva darovací na nemovitost
 • Smlouva darovací s příkazem
 • Smlouva darovací se zřízením předkupního práva
 • Smlouva darovací se zřízením věcného břemene
 • Smlouva kupní - nemovité věci
 • Smlouva kupní na movité věci
 • Smlouva kupní se zřízením koupě na zkoušku
 • Smlouva kupní se zřízením předkupního práva
 • Smlouva kupní se zřízením věcného břemene
 • Smlouva kupní se zřízením výhrady vlast. práva
 • Smlouva kupní se zřízením výhrady zpětné koupě
 • Smlouva kupní se zřízením výhrady zpětného prodeje
 • Smlouva o dílo - nemovitost
 • Smlouva o dílo - zhotovení věci movité
 • Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
 • Smlouva o nájmu hrobového místa
 • Smlouva o pachtu zahrady
 • Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory
 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Smlouva o reklamě a propagaci
 • Smlouva o smlouvě budoucí darovací na movité věci
 • Smlouva o smlouvě budoucí darovací na nemovitost
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní na movité věci
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitost
 • Smlouva o smlouvě budoucí nájemní
 • Smlouva o smlouvě budoucí pachtovní
 • Smlouva o smlouvě budoucí zástavní
 • Smlouva o spolupráci při zabezpečování PO
 • Smlouva o výprose
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • Smlouva o zápůjčce
 • Smlouva o zemědělském pachtu
 • Smlouva o zimní údržbě
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o zřízení reálného břemene
 • Smlouva o zřízení služebnosti
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 • Smlouva o zřízení služebnosti okapu
 • Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
 • Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva (svod vody)
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu
 • Smlouva o zřízení služebnosti stezky,průhonu,cesty
 • Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k movité věci
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce
 • Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 • Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnost
 • Výpověď nájmu s výpovědní dobou
 • Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby
 • Výzva k uhrazení dlužné částky
 • Změna hranic

Všechny výše uvedené vzory smluv jsou ke stažení na stránce: http://odpovednyzastupitel.cz/docTemplates/Default.aspx?dirID=6