Workshop KS NS MAS JMK proběhl v Kyjově

Dne 11. 11. 2016 od 9:00 do 17:00 se uskutečnil na Městské radnici v Kyjově workshop na téma "Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, předávání zkušeností s aplikací metody LEADER".

Po registraci účastníků zahájila workshop předsedkyně KS NS MAS JMK Anna Čarková. V úvodním slově zavzpomínala na pana PhDr. Petra Sušanku zakladatele MAS Vladař, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a propagátora metody LEADER, který nás navždy opustil. Připomenula také základní principy metody Leader a komunitně vedeného místního rozvoje.

Následně paní Čarková shrnula informace z výboru NS MAS, připomenula zástupcům NAS důležitost zúčastnit se Valné hromady NS MAS, která se uskuteční dne 23. 11. 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí programu této VH bude např. schválení jednacího řádu a stanov. Pozvánka na VH je k nalezení na stránce NS MAS.

V posledním příspěvku paní Čarková poprosila MASky o aktualizaci informací v databázi MAS a zasílání informací, které by mohly být zveřejněny na krajské záložce na webu NS MAS. 

Poté dostal slovo pan Mgr. Tomáš Grulich, který přiblížil strategické plánování JMK, vizi JMK a poukázal na oblasti rozvoje JMK, které považuje kraj jako oblasti, s nimiž by měly MAS pomoci k dosažení cílů strategie JMK. Prezentoval také web JMK, kde jsou shromažďovány všechny koncepční dokumenty kraje na jednom místě. Sdělil, že nyní vstupují v platnost Zásady územního rozvoje, které také stručně představil. Na závěr pan Grulich představil databázi strategií - www.databaze-strategie.cz.  

V obědové pauze měli zúčastnění worshopu možnost zúčastnit se:

  • Happeningu „ŽIVÝ VLČÍ MÁK VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ“  - uctění památky válečných veteránů a zároveň o vytvoření největšího živého vlčího máku v České republice pomocí nafukovacích balonků.

  • Otevírání svatomartinských vín u radnice v Kyjově

Fotografie a videa z výše zmíněných akcí je možné nalézt v Hodnonínském deníku, na ČT , na stránkách města Kyjova, a dalších regionálních médiích.

V druhé části programu dne dostal slovo pan Ing. Roman Výduch z CRR. Ve své prezentaci se věnoval hodnocení integrovaných strategií,  postupu vyhlašování výzev. Shrnul harmonogram výzev ŘO pro CLLD a vyjádřil se i k Interním postupům MAS.

Tajemnice NS MAS Veronika Foltýnová ve svém výstupu představila aktuální činnost NS MAS a její projekty. Zopakovala služby, které mohou MAS u NS MAS využívat.

Poslední výstup v rámci workshopu byl věnován Hodnocení projektu a přenosu informací ze semináře Hodnocení projektů, které pořádalo MMR. O přenos těchto informací se postarala MAS Brána Vysočiny. Postupně byly prohlédnuty všechny principy a zdůrazněna úskalí hodnocení projektů.

V závěru došla na řadu diskuze Místních akčních skupin. Jednotlivé MAS svůj stav a posun v hodnocení SCLLD, svoji činnost a náměty pro zlepšení fungování MAS. V rámci diskuze došlo i ke krátkému brainstormingu nad fungováním KS MAS JMK a byly vydefinovány silné a slabé stránky jeho fungování a aktivity, které považují zástupci MAS za klíčové pro efektivní fungování KS MAS JMK.

Více informace z worshopu, včetně zápisu dostanou všechny MAS emailem od paní Čarkové.