Žádosti o dotace Státního fondu kultury ČR na rok 2023

Rada SFK se pro rok 2023 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:

  • od 22. do 28. srpna 2022 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2023
  • od 12. do 18. prosince 2022 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2023
  • od 24. do 30. dubna 2023 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2023

Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod.

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně. Na neúplné žádosti, u nichž chybí některá z povinných příloh, a žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury před a po stanoveném termínu bude pohlíženo, jako by nebyly podány. Rovněž žádosti, které nevyhoví parametrům příslušných výzev (např. žádosti po formální stránce správné a podané v jednom ze stanovených termínů, ale termínem zahájení klíčového výstupu spadající do jiného období), budou bez posouzení vráceny. Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok.

K úhradě poskytnutých dotací dojde až po schválení státního rozpočtu na rok 2023, tj. po 1. 1. 2023.

Více na https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-sfk-na-rok-2023-2862.html