Zákon o rozpočtové odpovědnosti - co znamená pro obce

Zákon platí pro obce, DSO i jejich příspěvkové organizace.

Obce se budou muset nově řídit pravidly rozpočtové odpovědnosti. První pravidlo se použije v případě, že celkové zadlužení sektoru veřejných institucí přesáhne výši 55 % HDP. V případě, že tato situace nastane, budou územně samosprávné celky muset schvalovat své rozpočty vyrovnané nebo přebytkové s výjimkou zákonem upravených situací. Zákon umožňuje schválit schodkový rozpočet jenom tehdy, pokud bude možné schodek uhradit z úspor minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Schodek vzniklý z důvodu předfinancování evropských projektů bude možné uhradit také půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů.

Druhé pravidlo říká, že výše dluhu územního samosprávného celku nesmí k rozvahovému dni překročit 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí-li dluh ÚSC 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky, je povinen dluh v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V případě, že tak neučiní, Ministerstvo financí v následujícím roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na sdílených daních. Podíl na výnosu daní (jedná se o výnos DPH a DPPO s výjimkou DPFO, kde je poplatníkem sama obec) tvoří 5 % z rozdílu mezi dosaženým dluhem a 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Ministerstvo financí může rozhodnout o zrušení pozastavení převodu podílu na výnosu daní pokud ÚSC svůj dluh sníží pod výše uvedených 60 % příjmů. Správce daně převede pozastavený výnos daní do 14 dnů po obdržení rozhodnutí ministerstva. Zrušení pozastavení převodu podílu je možné i na základě žádosti ÚSC k uhrazení svého dluhu.

Jmenovaným subjektům také vzniká povinnost zveřejnit na internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklým:
  • Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednání příslušným orgánem

  • Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem

  • Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (dále jen „předcházející rok“), a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok

První informační povinnost, kdy je nutno dokumenty zveřejnit je nejpozději do 23. března 2017.

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vyvolá změny i dalších zákonů:

  • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
  • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů