Zákon umožňuje dlužníkům (fyzické i právnické osoby) odklad splátek úvěrů do 31.7.2020 nebo 31.10.2020 dle požadavku dlužníka, na základě jednostranného oznámení dlužníka. Odklad splátek nebude mít vliv na záznamy v úvěrových registrech a hodnocení úvěrové bonity dlužníka.

Možnost odkladu platí pro úvěry sjednané a čerpané před 26.3. 2020 s výjimkou úvěrů na bydlení (zejména hypotéky), kde není podmínkou čerpání před 26.3. Některé speciální úvěry jsou z odkladu vyjmuty, zejména: operativní leasing, úvěry pro obchodování s investičními nástroji (cenné papíry), revolvingové úvěry, kontokorentní úvěry a kreditní karty, úvěry od zastaváren.

  • Žádná splátka úvěru nesmí být k 26.3. 2020 po splatnosti o více než 30 dní.
  • Fyzická osoba po dobu odkladu neplatí žádné platby (ani úroky), přičemž naběhlé úroky za dobu odkladu jsou omezeny maximální sazbou REPO sazba + 8%, následně nesmí dojít ke zvýšení splátek úvěru, bude tak prodloužena doba jeho splácení.
  • Právnická osoba hradí po dobu odkladu úroky ve sjednané výši a související poplatky (např. za vedení účtu). Během odkladu nesmí právnická osoba snížit bonitu úvěru např. vyplacení dividendy, poskytovat společníkům nebo ve skupině půjčky, vyplácet mimořádné odměny statutárním orgánům atd.
  • Pokud byl před využitím zákonného odkladu sjednán odklad umožněný bankou, tento se po dobu zákonného odkladu pozastaví a běží dále po jeho skončení (o dobu zákonného odkladu se tedy prodlouží).

Jak oznámení provést:

Oznámení dlužníka poskytovateli úvěru o využití zákonného odkladu. Oznámení se zašle písemně tak, aby bylo možno identifikovat odesílatele a tento získal potvrzení o odeslání oznámení. Způsoby komunikace může upravit každý z poskytovatelů úvěru, způsob musí být snadno dostupný a umožnit dálkovou komunikaci.