Zdravé municipality JMK 2018

JMK vyhlásil dotační program a účelem podpory aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných. Žadatel musí uplatňovat principy Místní agendy 21 a/nebo se účastnit Projektu Zdravá municipalita. Žádosti do tohoto dotačního programu je možné podávat od 12.02.2018 do 23.02.2018.  Maximální výše podpory činí 50 000 Kč a minimální podíl spouúčasti 20%.

Dotační program podporuje:

  • zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů apod.,
  • pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí (např.zdravý životní styl, prevence úrazů, zdravá výživa, ochrana životního prostředí), formou přednášek, výstav, prezentací, besed, soutěží s naučnou tématikou atd.,
  • aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a činností směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21 (např. dotazníková šetření, diskusní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům),
  • tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné).

V rámci těchto činností tisk informačních, výchovných materiálů, zajištění propagačních předmětů, včetně jejich publicity, darů a věcných cen v soutěžích, náklady na organizační a technické zabezpečení, drobné občerstvení související s realizovanými akcemi, vybavení nezbytné pro zajištění akce atd. U projektů zaměřených na podporu zdraví a propagaci zdravého životního stylu budou z tohoto Programu podporovány pouze aktivity založené na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Podpora, propagace a realizace nevědeckých „alternativních“ směrů není přípustná.

Více informací získáte na stránkách: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6119-506-Zdrave+municipality+JMK+2018.aspx