Zelené oázy - grant Nadace Partnerství

Hlavní podmínky výzvy

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2021 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2022.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo;
 • zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření s vodou;
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací;
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady;
 • zakoupení mobiliáře.

Více informací najdete na stránce: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty#vyzvy