Zvláštní způsoby hlasování ve volbách

Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 byl dne 24.8. 2020 publikován ve Sbírce zákonů. Ke stejnému datu nabyl i účinnosti.

Návrh zákona umožní hlasovat osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí covid-19 ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020. Jedná se osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci krajská hygienická stanice rozhodnutím nebo praktický lékař formou neschopenky či vydáním speciálního potvrzení.

Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a lůžkových zdravotnických zařízeních, která byly uzavřena rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu ochrany před nemocí covid-19.

Pro tyto cílové skupiny se zavádí speciální metody hlasování. Speciální způsoby hlasování se tedy netýkají osob, které zůstávají dobrovolně doma z preventivních důvodů např. po návratu za zahraničí, neboť na ně se překážka ve výkonu volebního práva podle volebních zákonů nevztahuje.

Hlasování některým ze zvláštních způsobů hlasování podle tohoto zákona není považováno za porušení karantény nebo izolace.

Oprávnění voliči budou moci využít tyto zvláštní způsoby hlasování:

  • Hlasování u volebního stanoviště
  • Hlasování při pobytovém zařízení
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Základním principem všech výše uvedených zvláštních způsobů hlasování je, že volič, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19, nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí, ale pouze se speciální komisí pro hlasování. Rovněž hlasovací lístky odevzdané těmito voliči sčítá speciální komise při krajském úřadě. Komisi pro hlasování a sčítací komisi zřizuje krajský úřad.

Ve čtvrtek před prvním dnem voleb, do 12:00, předá krajský úřad obecním úřadům údaje o voličích s trvalým pobytem v dané obci, kteří odhlasovali u volebního stanoviště (drive-in), resp. byla jim vydána úřední obálka. Součástí předávaných údajů je i informace o tom, pro který druh voleb byla úřední obálka voliči vydána. Obecní úřad promítne tuto informaci do výpisu ze stálého seznamu voličů, neboť stálý seznam voličů je již uzavřen.

V první den voleb (pátek), do 10:00, předá krajský úřad obecním úřadům údaje o voličích s trvalým pobytem v dané obci, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Obecní úřad předá tuto informaci příslušné okrskové volební komisi a ta ji promítne do výpisu ze stálého seznamu voličů, neboť v první den voleb jsou již výpisy v dispozici okrskových volebních komisí. Přijetí žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky presumuje, že volič tímto způsobem i odhlasuje a nebude mu tedy umožněno hlasování ve volební místnosti, i kdyby takto nakonec neodhlasoval.

V první den voleb (pátek), do 20:00, předá krajský úřad obecním úřadům údaje o voličích s trvalým pobytem v dané obci, kteří hlasovali při uzavřeném pobytovém zařízení, resp. byla jim vydána úřední obálka. Součástí předávaných údajů je i informace o tom, pro který druh voleb byla úřední obálka voliči vydána. Obecní úřad předá tuto informaci příslušné okrskové volební komisi a ta ji promítne do výpisu ze stálého seznamu voličů, neboť v první den voleb jsou již výpisy v dispozici okrskových volebních komisí.

Ve výpisu ze stálého seznamu voličů se ve všech shora uvedených případech učiní u dotčeného voliče poznámka. Konkrétní znění poznámky bude stanoveno v rámci metodiky. Ve výpisu tak bude volič s touto poznámkou uveden, nikoli vyškrtnut.

Jednorázově pro volby podle tohoto zákona se přikročilo i k plošnému navýšení odměn členů běžných okrskových volebních komisí, a to o 500 Kč.

Signály z některých obcí naznačují, že ve volbách v roce 2020 může být s ohledem na riziko onemocnění covid-19 značně problematické obsadit okrskové volební komise, a to i při navýšení odměny o 500 Kč. Umožňuje se proto, aby se zákonný minimální počet členů snížil na 5. Tím není dotčeno, že v okrscích do 300 voličů postačují i nadále pouze 4 členové.

Text zákona je ke stažení níže v příloze.