Modernizace techniky ve vinici

Nositel projektu: 
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
Obec: 
Hýsly
Celková částka: 
1 097 642 Kč
Výše dotace: 
445 021 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

V současné době vlastní společnost strojní vybavení, které je zastaralé a neodpovídá současným požadavkům pro práce ve vinici. Tyto zastaralé stroje neumožňují provádět pracovní operace včas, v požadované kvalitě a efektivně.

Cílem projektu je vytvoření multifunkční technologické linky, kdy při jednom přejezdu vykonáme všechny pracovní operace týkající se kultivace příkmenného pásu a údržby meziřadí. Modernizací dojde k zefektivnění prováděných pracovních operací, ke snížení zátěže životního prostředí a to úsporou přejezdů a PHM, dále díky včasnému a kvalitnímu zásahu dojde k šetření půdní vláhy. V rámci pořízení herbicidního rámu s efektivní ochranou proti nežádoucímu úletu snížíme množství spotřebovaných pesticidů, zvýšíme efektivitu prováděné operace a snížíme negativní dopady na životní prostředí.  Souhrnem všech docílených výhod při realizaci tohoto projektu bude získání kvalitní suroviny a navýšení konkurenceschopnosti.