Optimalizace zemědělské produkce

Nositel projektu: 
Zdeněk Sečka
Obec: 
Moravský Písek
Celková částka: 
774 400 Kč
Výše dotace: 
296 500 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Žadatel je zemědělský podnikatel. Rostlinná výroba žadatele zahrnuje pěstování travních porostů a krmných plodin a ovocnářství. Současně se žadatel věnuje živočišné výrobě - chovu skotu bez tržní produkce masa a chovu ovcí na maso.

V rámci projektu bylo pořízeno několik strojů a zařízení pro rozvoj zemědělského podnikání žadatele, konkrétně se jedná o kompaktor s drobícím válcem, přepravník balíků slámy a plotové díly na mobilní ohradu pro skot. Tímto nákupem se zvýšila, zkvalitnila a zefektivnala výroba. Provoz byl zmodernizován a posílila se i konkurenceschopnost žadatele na trhu.