Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Program Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

Program Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli je zaměřený naobnovu a rozvoj středně velkých obcí.

  • Lhůta pro doručení žádostí: Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2020; Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Podporované dotační tituly:

  •  Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou akce zaměřené na: obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, obnovu školních tělocvičen.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Více informací získáte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli