Seminář - Archivnictví a spisová služba

Termín konání:   Čtvrtek 9. ledna 2020
Doba konání:      9.00-cca 14.00 h
Místo konání:      Kyjov – zasedací místnost radnice MěÚ

Obsah:

1. Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb., která byla novelizována vyhláškou 283/2014 Sb., s platností od 1. 1. 2015:
    - spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby;
    - elektronická spisová služba, práce s digitálními daty v návaznosti na novelu zákona o archivnictví a spisové službě.
2. Organizace práce s dokumenty ve státní správě:
    - příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, podací deník;
    - elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby
    - oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů.
3. Nová povinnost používání datových schránek orgánů veřejné moci – jak správně evidovat a ukládat dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek.
4. Tvorba spisu - spojováním dokumentů, - pomocí sběrného archu.
5. Tvorba Spisového řádu – spisový řád jako vnitřní směrnice organizace, včetně spisového a skartačního plánu.
6. Ukládání a vyřazování dokumentů: - příruční registratura, - spisovna, kritéria pro vytvoření spisovny, - archivní kniha, - vyřazování dokumentů, - skartační řízení, - skartační návrh, skartační seznamy, - správná likvidace dokumentů typu „S“.
7. Spisová rozluka.
8. Vedení spisové služby v mimořádných situacích.
9. Diskuse a dotazy: - diskuse, zodpovězení dotazů a řešení konkrétních situací účastníků semináře, - výklad bude provázen elektronickou projekční prezentací.

Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová - Dříve pracovala jako ředitelka Státního okresního archivu Karviná, nyní působí jako Inspektorka spisové služby při Zemském archivu v Opavě, autorka publikace ke spisové službě.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.