CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí je specifický nástroj rozvoje na místní úrovni. CLLD je schopen aktivovat a zapojovat místní komunity a organizace tak, aby přispívaly k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Posiluje územní soudržnost a umožňuje dosažení specifických politických cílů, zrovna tak i ve vztazích s partnery mimo EU. Dosahuje dlouhodobého růstu efektivním využitím ESI fondů s ohledem na tvorbu nových kvalitních pracovních míst. Je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který sice vyžaduje čas, ale za relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na vytváření nových myšlenek a společné zavádění těchto nápadů do praxe.

Pro období 2014-2020 připravují MAS strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci kterých analyzují svá území, jejich potřeby a požadavky a definují možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.

Brožura o Metodě LEADER a Komunitně vedeném místním rozvoji