Aktuality z programu PGRLF

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. zahájilo dne 4. dubna 2016 příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů:

1) INVESTIČNÍ ÚVĚRY

2) PROVOZNÍ ÚVĚRY

Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získávají podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva. Ministerstvo zemědělství hodlá úvěry povzbudit zvláště oblast tuzemské živočišné výroby a také například pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více potravin ze zahraničí. Poskytnutý úvěr nemá sloužit k nákupu nemovitého majetku.

 

INVESTIČNÍ ÚVĚRY

•na pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou

•nesmí být použit na nákup nemovitého majetku

•příjemci podpory:

-        podnikatel (zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, lesní hospodářství nebo zpracování dřeva)

-        podnikatel nebo obec (vlastník, nájemce (pachtýř) nebo vypůjčitel lesa nebo obec zabývající se činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva.

•          úvěr ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

•          možnost odkladu první splátky jistiny až o 1 rok

•          možnost    „odpuštění“    (tedy jednorázové  snížení  jistiny -  částky   úvěru)  až o 15 000 EUR  (cca 405 000 Kč z tohoto úvěru, a to prostřednictvím podpory de minimis (vysvětleno níže)

•          doba splatnosti úvěru na investice nepřesáhne 15 let.

 

PROVOZNÍ ÚVĚRY

•          na provozní financování příjemce podpory

•          příjemce podpory:

-        podnikatel (zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, lesní hospodářství nebo zpracování dřeva)

-        podnikatel nebo obec (vlastník, nájemce (pachtýř) nebo vypůjčitel nebo obec zabývající se činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva

•          úvěr ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč

•          možnost odkladu první splátky jistiny až o 6 měsíců

•          možnost  „odpuštění“   (tedy jednorázovému snížení jistiny - částky  úvěru)  až o 15 000 EUR  (cca 405 000 Kč z tohoto úvěru, a to prostřednictvím podpory de minimis (vysvětleno níže)

•          doba splatnosti úvěru na provozní financování nepřesáhne 2 roky

 

PODPORA DE MINIMIS

Pro zemědělské prvovýrobce platí, že celková výše podpory v režimu de minimis  poskytnutá jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá období překročit ekvivalent 15 000 EUR.

Podporou de minimis v rámci programu Investiční a Provozní úvěry rozumíme finanční prostředky určené k jednorázovému snížení jistiny úvěru k okamžiku jeho poskytnutí.

Pro evidenci podpor de minimis slouží Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis)  Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období konkrétnímu subjektu.

Přístup do Registru de minimis pro ověření přidělených podpor de minimis (přístup pro příjemce) naleznete včetně podrobností zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/

 

Další programy pro poskytování podpor, které jsou v gesci PGRLF, a.s.

3)V rámci programu Zemědělec je poskytována podpora ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to zejména na nákup techniky do zemědělské prvovýroby, na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech a na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda.

4)V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je poskytována podpora ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup techniky vymezené v pravidlech pro poskytování podpor jako jsou např. speciální lesnické traktory, přívěsy s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty; lanovky a lanové systémy; navijáky pro soustřeďování dříví, rýhovací zalesňovací stroje zařízení na údržbu lesních cest.

5)Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny je určena pro poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety).

6)Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa je poskytována ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií uvedených v pravidlech pro poskytování podpor. Konkrétně jde například o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu.

7)Podnikatelům, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů a dosahují požadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce, je určen program Zpracovatel. Podpora není omezena jen na malé nebo střední podniky, ale podpora může být poskytnuta i podnikům, které jsou řazeny do kategorie velkých podniků.

8)V rámci programu Podpora nákupu půdy jsou poskytovány podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Příjemcem podpory je zemědělský prvovýrobce.

9)Program Finanční podpora pojištění hospodářských zvířat a plodin je určen zemědělským podnikatelům, kteří sjednali pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci a/nebo pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy.

10)V rámci programu Finanční podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin jsou poskytované podpory určeny zemědělským podnikatelům, kteří sjednali smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného ve školkách s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin na ztráty způsobené riziky uvedenými v pravidlech programu (vichřice, požár, krupobití, atd.).

11)Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je určen podnikatelům, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjčiteli) lesa nebo obcím (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické osoby založené obcí), které sjednaly pojištění lesních porostů zejména proti požárům a/nebo dalším abiotickým činitelům.

12)V rámci programu Úvěry na nákup půdy jsou poskytovány úročené úvěry přímo PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky.

13)Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru je určena na podporu nákupu nestátní zemědělské půdy, v rámci kterého je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy.

14)Příjemcem podpory v rámci programu Sociální zemědělství je zemědělský prvovýrobce, který umožní znevýhodněným osobám spolupodílet se na běžných (nebo zvlášť vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy s uvedenými osobami a uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či sám je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

15)V rámci programu podpory Zajištění úvěrů PGRLF ručí za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva.

Více informací na  webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz , na stránkách Státního zemědělského informačního fondu www.szif.cz  a stránkách Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s www.pgrlf.cz