Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva

Tato výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy („NPO“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 2. 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost („RRF“ – Resilience and Recovery Facility). Národní plán obnovy byl schválen vládou České republiky na jejím zasedání dne 17. května 2021.

Výzva je implementací investice 2.7.2.1. Cirkulární řešení v podnicích komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda v rámci pilíře 2 Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce. Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV. Minimální výše dotace v rámci jednoho projektu je 1 mil. Kč a maximální výše je 20 mil. Kč.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2025.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)), ať již vlastního nebo převzatého, postupem v souladu se zákonem o odpadech (541/2020 Sb.).
 2. Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen Katalog odpadů)) a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20 Katalogu odpadů.
 3. Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
 4. Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
 5. Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 6. Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny. Podpořena bude pouze technologie jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina.
 7. Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály.

Původní podíl recyklovatelných částí výrobku                                  Minimální zvýšení podílu o

do 40 %                                                                                                       20 %

nad 40 % a do 60 %                                                                                  15 %

nad 60 % a do 80 %                                                                                  10 %

nad 80 %                                                                                                     5 %

 1. Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %.
 2. Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • výzkumné, vývojové projekty,
 • výroba energie mimo vlastní spotřebu,
 • výroba tuhého alternativního paliva,
 • zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03),
 • zpracování komunálního odpadu,
 • repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik,
 • prosté drcení a/nebo třídění SDO na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování na polotovar nebo konečný výrobek 
 • prostá úprava (ne)odpadů, vedlejších produktů, …… bez podstatné změny jejich vlastností (například zmenšení objemu, třídění) kde nedochází k přeměně na druhotnou surovinu; toto se netýká úprav druhotných surovin,
 • zpracování odpadu probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem ve smyslu § 21 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, s výjimkou zpracování odpadu skupin 16 a 17 Katalogu odpadů.

Oprávnění žadatelé

Žadatel o podporu musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující podmínky:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené IČ či obdobné identifikační číslo jiného státu a je oprávněna k podnikání.

b) Vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky nebo vést oddělené účetnictví projektu.

c) Je oprávněn k podnikání v podporované ekonomické činnosti.

d) Uvedl v Prohlášení k žádosti o podporu údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v případě, že je právnickou osobou, má zapsány skutečné majitele dle § zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

e) Plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za poslední dvě uzavřená zdaňovací období, tedy období, za které žadatel podal daňová přiznání. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.

f) Nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

g) Podle svého čestného prohlášení není v likvidaci.

Přijímání žádostí

 • Datum zahájení příjmu žádostí: 27. 07. 2022 (13:00)
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 09. 2022 (12:00)

Na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-cirkularni-reseni-v-podnicich-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--268668/