Komunitní plánování v Želeticích

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Želetice

Zápis z průběhu komunitního plánování:

Komunitní plánování v obci Želetice proběhlo v kulturním domě obce v úterý 13. října 2015. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo celkem 17 obyvatel včetně zastupitelů obce.

V úvodu setkání starosta přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu ovlivňování ze strany zastupitelů či případným hádkám.

V první fázi facilitace proběhl úvodní brainstorming s občany na téma: Jaká je obec dnes a jaká by mohla být za dvacet let. U klíčových témat byly metodou brainstormingu zapsány všechny silné a slabé stránky a následně určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. „Priorita“ v následujících tabulkových výstupech tedy určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek. Obdobný postup byl využit i pro zjištění priorit vize obce.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění anonymně podělit o tři nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci. V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení.

Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.