Dotace MMR - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (podprogram Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvatel)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlasilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Ukončení příjmu žádostí 5. března 2021, 12:00 hod.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

  • kulturní domy,
  • budovy se sídlem obecních úřadů,
  • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
  • knihovny,
  • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené).

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu hasičských zbrojnic, tělocvičen, zázemí sportovišť (šatny, toalety, sprchy, kabiny, tribuny atp.), prostor pro spolky a jiné organizace (klubovny apod.), prodejen, ordinací a čekáren, informačních center, výstavních síní, muzeí a dalších výše neuvedené.
Oprávněným žadatelem o dotaci může být obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Uznatelné náklady:
- vnitřní rekonstrukce nebo modernizace, přístavba nebo přestavba veřejné budovy, o dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.

Neuznatelné náklady:
- nákup, výkup nemovitosti,
- nová výstavba,
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů (netýká se bezbariérových sociálních zařízení),
- nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
- nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
- parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
- přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
- související s obnovou prostor určených k bydlení.

Více informací na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli