Kompenzační bonus OSVČ

Přímá dávka ve výši 25 000 Kč pro OSVČ přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je na období 12. 3.-30. 4. 2020.

Podmínky zahrnují:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Kompenzační bonus lze čerpat souběžně společně s ošetřovným OSVČ. Kompentační bonus nelze čerpat v případě, že vykonáváte samostatně výdělečnou činnost při zaměstnání na částečný či plný úvazek. Podmínkou je nebýt zaměstnán ani na částečný úvazek. Čerpání kompenzačního bonusu by bylo možné jen v případě, že vedle hlavní činnosti má OSVČ uzavřenou dohodu o práci konané mimo pracovní poměru do výše 10.000,- Kč.

Jak na to:

Podání žádosti na příslušný Finanční úřad je možné: Emailem: vyplněnou žádost vytiskněte a podepište, naskenujte nebo vyfoťte telefonem tak, aby byl podpis čitelný, vytvořte email s předmětem: Žádost o kompenzační bonus, připojte foto nebo sken jako přílohu a odešlete na email Vašeho finančního úřadu (zjistíte po vyplnění online formuláře), nebo Vaší vlastní datovou schránkou: vyplněnou žádost v pdf připojte k datové zprávě, uveďte předmět: Zadost o kompenzacni bonus pro OSVC (bez diakritiky), odešlete do datové schránky Vašeho správce daně (zjistíte po vyplnění online formuláře). Přes Portál finanční správy (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces): Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz zde). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky. Poštou: Vyplněnou žádost vytiskněte a podepište, zašlete na adresu Vašeho Finančního úřadu Osobně: Vyplněnou žádost vytiskněte a podepište a doručte v úředních hodinách (Po a St 8:00 – 11:00 ) do podatelny Vašeho finančného úřadu, kde je také připravena speciální schránka pro žádosti dostupná mimo úřední hodiny (8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech). Datovou schránkou jiného subjektu: Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a následně vyfoťte či naskenujte a předejte k odeslání subjektu s datovou schránkou (např. účetní, daňový poradce atd.).

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus