Komunitní plánování v obci Násedlovice

Průběh komunitního plánování:

Komunitní plánování v obci Násedlovice proběhlo ve čtvrtek 23. února 2017 od 17:00 hodin v kulturním domě obce Násedlovice.  Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 37 obyvatel včetně zastupitelů obce.

V úvodu setkání starostka přivítala účastníky a stručně seznámila přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu ovlivňování ze strany zastupitelů či případným hádkám.

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali z realizovaného dotazníkového šetření a zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Násedlovice. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty.

V první fázi facilitace proběhl také úvodní brainstorming s občany na téma: jaká by mohla být Vaše obec za dvacet let. Byly zapsány všechny vize občanů. U slabých stránek byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. „Priorita“ v následujících tabulkových výstupech tedy určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek. Obdobný postup byl využit i pro zjištění priorit vize obce.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci.

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do tvorby Programu rozvoje obce.

Zápis z komunitního plánování: