Mze – dotace ve vodním hospodářství – prevence před povodněmi IV

Podpora prevence před povodněmi IV - Podprogram Podpora protipovodňových opatření s retencí

Cílem čtvrté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.

Zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, zřizování, rekonstrukce a úprava,  poldrů; Podprogram 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí: protipovodňová opatření podél vodních toků zejména v intravilánech.

Program rozdělen na čtyři podprogramy.

129 363 „Podpora projektové dokumentace“,

129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí",

129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“,

129 366 „ Podpora přípravy a realizace vyvolaných investic a staveb související s výstavbou vodního díla Nové Heřminovy.

Pozn. V rámci podprogramu 129 366 je žadatelem o poskytnutí dotace pouze státní Podnik Povodí Odry.

Oprávnění žadatelé

státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce, svazky obcí

Přijímání  žádostí

žádosti se podávají průběžně do 31.12.2023

Více na https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/